14 630 66 22Koszyk
0item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Product was successfully added to your shopping cart.

Regulamin sklepu internetowego vidaron.pl/sklep

 

REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO VIDARON.PL/SKLEP

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ilekroć w treści Regulaminu będą używane następujące pojęcia, pisane z dużej litery, nadaje się im następujące znaczenie:

  1.1. Klient:

         a) osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych;

         b) osoba prawna;

         c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odpowiednie przepisy przyznają zdolność prawną; która/y zawiera ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży przez złożenie i zaakceptowanie Zamówienia w Sklepie zgodnie z Regulaminem lub inny sposób przewidziany w Regulaminie;

  1.2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.);

  1.3. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, dokonującą w Sklepie lub inny sposób przewidziany w Regulaminie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową [stosownie do art. 221 Kodeksu Cywilnego]

  1.4. Konto Klienta - dostępny w Sklepie indywidualny panel Klienta umożliwiający składanie Zamówień w Sklepie, do którego dostęp Klient uzyskuje po dokonaniu Rejestracji;

  1.5. Produkt - produkty lub wyroby Spółki znajdujące się w ofercie handlowej Sklepu,

  1.6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu;

  1.7. Rejestracja – utworzenie indywidualnego Panelu Klienta w Sklepie (Konta Klienta), dokonane zgodnie z Regulaminem, umożliwiające Klientowi korzystanie z funkcjonalności Sklepu;

  1.8. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem vidaron.pl/sklep

  1.9.  Spółka lub Sprzedawca - Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” Spółka Akcyjna, 00-854 Warszawa Al. Jana Pawła II 23, NIP: 818-14-33-438, REGON 690527477, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000060537, kapitał zakładowy w pełni opłacony: 12 617 778 zł, nr BDO: 000019829, numer rachunku bankowego: 97 1240 1907 1111 0010 7099 3971

  1.10. Strona Internetowa  - serwis internetowy Sklepu dostępny pod adresem: vidaron.pl/sklep (wraz  z podstronami);

  1.11. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta przez złożenie i zaakceptowanie Zamówienia w Sklepie zgodnie z Regulaminem lub inny sposób przewidziany w Regulaminie;

  1.12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 2. Pojęcia niepowołane w Tytule I ust. 1 Regulaminu, a używanie w treści Regulaminu będą mieć znaczenie nadane im w odpowiednim postanowieniu Regulaminu. Nagłówki tytułów w Regulaminie nie wpływają na ich interpretację.

 3. O ile co innego nie wynika z kontekstu, zawarte w Regulaminie słowa w liczbie pojedynczej będą obejmować również słowa w liczbie mnogiej, a słowa w liczbie mnogiej będą również obejmować słowa w liczbie pojedynczej.

 4. 4. Regulamin określa:

  4.1. zasady prowadzenia Sklepu przez Spółkę

  4.2. zasady korzystania ze Sklepu przez Klientów oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu,

  4.3. zasady prezentowania informacji  na Stronach Internetowych Sklepu,

  4.4. zasady składania Zamówień na Produkty dostępne w Sklepie,

  4.5. dostarczanie zamówionych Produktów Klientowi, zasady płatności przez Klienta ceny sprzedaży Produktów,

  4.6. uprawnienia Konsumenta i obowiązki Sprzedawcy,

  4.7. odpowiedzialność z tytułu rękojmi, reklamacje,

  4.8. informacje dotyczące gwarancji, jeżeli zostanie udzielona na konkretny Produkt,

  4.9. zasady składania i rozpatrywania reklamacji,

  4.10. regulacje dotyczące ochrony danych osobowych.

  4.11. informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta.

  4.12. wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta.

 5. Regulamin ma zastosowanie do Umów Sprzedaży zawartych od dnia 27 kwietnia 2017 r. przez Klienta ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu lub w inny sposób przewidziany w Regulaminie.

 6. Kontakt ze Sprzedawcą może odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:00 do 15:00 w następujący sposób:

  6.1. telefonicznie nr tel. 14 630 66 22,

  6.2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail : sklep@vidaron.pl,

  6.3. poprzez formularz kontaktowy Sklepu,

  6.4. pisemnie – na adres FFiL Śnieżka SA, Dział Obsługi Klienta, ul. Dębicka 44, 39 – 207 Brzeźnica

  6.5. osobiście w placówce Spółki - FFiL Śnieżka SA, Dział Obsługi Klienta, ul. Dębicka 44, 39 – 207 Brzeźnica.

 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) – do Konsumentów oraz innych ustaw.

II. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu świadczy, nieodpłatnie następujące usługi drogą elektroniczną:

  1.1. Formularz Kontaktowy;

  1.2. Prowadzenie Konta Klienta;

  1.3. Składanie zamówień w Sklepie.

 2. Usługa Formularz Kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej wiadomości do Sprzedawcy. Dla świadczenia usługi opisanej w zdaniu poprzedzającym konieczne jest uzupełnienie elementów formularza kontaktowego o dane co najmniej oznaczone jako wymagane i/lub niezbędne oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 3. Usługa prowadzenia Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Sklepu, umożliwiającego Klientowi składanie Zamówień, zawieranie Umowy Sprzedaży, modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji Zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.

 4. W celu Rejestracji w Sklepie (założenia Konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, ustalić hasło, zaakceptować Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta.

 5. W celu usunięcia Konta Klienta ze Sklepu należy w panelu Klienta nacisnąć przycisk „Usuń Konto”. Usunięcie Konta Klienta następuje w momencie naciśnięcia przycisku.

 6. Usługa składania Zamówień w Sklepie polega na złożeniu przez Klienta Zamówienia na Produkt przy wykorzystaniu funkcjonalności Sklepu, a w przypadku Klientów, którzy dokonali Rejestracji także przy wykorzystaniu funkcjonalności Konta Klienta. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu stanowi przyjęcie oferty i skutkuje zawarciem Umowy Sprzedaży z uwzględnieniem postanowień ust. 2 Tytułu V  Regulaminu.


III. ZASADY OGÓLNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU 

 1. Korzystanie ze Sklepu wymaga urządzenia z dostępem do Internetu takiego jak komputer, tablet itp. oraz oprogramowania do przeglądania zasobów Internetu typu Internet Explorer (wersja 10 lub nowsza), FireFox (wersja 3 lub nowsza), Opera (wersja 9 lub nowsza), Chrome (wersja 10 lub nowsza), Safari (z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH). Rekomendowana rozdzielczość pozioma ekranu to rozdzielczość powyżej 1024 pikseli.

 2. Przeglądanie Stron Internetowych Sklepu np. uzyskiwanie informacji o Produktach, Sprzedawcy, sprawdzanie Produktów dostępnych w ofercie Sklepu oraz składanie Zamówień nie wymaga Rejestracji.

 3. Składanie Zamówień w Sklepie wymaga posiadania przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail. Dostawa Produktów może nastąpić na terytorium Polski, a w przypadku gdy jest to wyraźnie wskazane przy konkretnym Produkcie także w innym państwie np. jednym z państw Unii Europejskiej.

 4. Po dokonaniu Rejestracji Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wszelkie działania zmierzające do wykorzystania Sklepu w celach innych niż określone w Regulaminie, w szczególności niniejszym ustępie (np. wykorzystanie zdjęć zamieszczonych w serwisie we własnej działalności gospodarczej, ingerowanie w oprogramowanie wykorzystywane przez Sprzedawcę do prowadzenia Sklepu) są zabronione.

 5. Sprzedawca informuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniami związanymi z pozyskiwaniem i modyfikowaniem przez osoby nieuprawnione danych Klientów, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki, które ograniczą zagrożenia, w szczególności rekomenduje się stosowanie programów antywirusowych.

 6. Sprzedawca może zablokować dostęp do Konta Klienta, w przypadku naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i/lub usług, o których mowa w tytule II Regulaminu jest uzasadnione względami bezpieczeństwa. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i/lub usług, o których mowa w zdaniu poprzedzającym z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i/lub usług. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i/lub usług drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta na Koncie Klienta.

 7. Sprzedawca zastrzega możliwość wystąpienia czasowych przerw w funkcjonowaniu Strony Internetowej lub świadczeniu usług, o których mowa w tytule II Regulaminu z przyczyn technicznych (w tym prac rozwojowych, konserwacyjnych, usterek, napraw etc.) na okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej przyczynę wystąpienia przerwy.


IV. INFORMACJE O PRODUKTACH ORAZ INNE INFORMACJE PODAWANE W SKLEPIE

 1. Informacje prezentowane w Sklepie stanowią ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

 2. Wszystkie ceny Produktów podawane przez Sprzedawcę wyrażone są w polskiej walucie (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 3. Ceny Produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw i zależy od wyboru sposobu dostarczenia Produktów objętych Umową Sprzedaży.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco:

  4.1. zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie,

  4.2. aktualizacji informacji o Produktach prezentowanych w Sklepie,

  4.3. wycofania poszczególnych Produktów z asortymentu Sklepu,

  4.4. wprowadzania nowych Produktów do asortymentu Sklepu.

  4.5. zmiany cen dostawy.

 5. Zdarzenia opisane w tytule IV ust. 4 Regulaminu, nie stanowią zamiany Regulaminu.

 6. Sprzedawca zastrzega, że: poszczególne informacje prezentowane na Stronach Internetowych Sklepu (niezależnie od formy wyrażenia np. zdjęcia) mogą być chronione przez przepisy prawa np. ustawę z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm. )ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508 z późn. zm.). Dotyczy to w szczególności nazw handlowych, znaków towarowych, wzorów opakowań.

 7. Sprzedawca zastrzega, że korzystanie z Internetu na warunkach innych niż określone w tytule IV ust. 1 Regulaminu, a także niektóre konfiguracje urządzeń jak również używanie oprogramowania firm trzecich np. mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność́ przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć́ wpływ na poprawne wyświetlanie Strony Internetowej Sklepu. W niektórych przypadkach w celu użytkowania Sklepu może być konieczne wyłączenie niektórych programów lub zmiana ustawień urządzenia. Sprzedawca zastrzega, iż wizualizacja Produktów umieszczona na Stronie Internetowej Sklepu może różnić się od rzeczywistego wyglądu Produktu i zależy między innymi od ustawień urządzenia wykorzystywanego przez Klienta do korzystania z funkcjonalności Strony Internetowej Sklepu.

 8. W celach statystycznych Strona Internetowa Sklepu wykorzystuje tzw. pliki cookies tj. informacje zapisywane przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej. Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Sprzedawca zastrzega, że nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej na temat polityki plików cookies Spółki pod adresem: http://www.vidaron.pl/sklep/polityka-prywatnosci-cookies/


V. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ, REJESTRACJA

 1. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub telefonicznie.

 2. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu wymaga akceptacji Regulaminu.

 3. Do zawarcia Umowy Sprzedaży konieczne jest złożenie przez Klienta kompletnego Zamówienia na Stronie Internetowej Sklepu lub inny sposób przewidziany w Regulaminie.

 4. Złożenie Zamówienia nie wymaga Rejestracji. Złożenie zamówienia przez Klienta nie posiadającego Konta Klienta następuje przez wykorzystanie funkcjonalności Strony Internetowej Sklepu.

 5. W przypadku posiadania Konta Klienta, złożenie Zamówienia następuje z jego wykorzystaniem i wymaga uprzedniego zalogowania na Konto Klienta co odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła, podanych przy rejestracji Konta Klienta.

 6. Złożenie Zamówienia na Stronie Internetowej Sklepu następuje przez wykonanie wszystkich następujących czynności:

  a) wybór Produktu/Produktów i/lub wybór koloru i/lub pojemności danego Produktu (jeśli dotyczy), ilości sztuk Produktu lub poszczególnych Produktów oraz kliknięcie w Sklepie przycisku „Dodaj do koszyka”.

  b) wypełnienie formularza Zamówienia w tym: wybór metody i adresu dostawy, formy płatności;

  c) zaakceptowania Regulaminu;

  d) potwierdzenie złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”,

 7. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać́ 24 godziny na dobę przy wykorzystaniu funkcjonalności Strony Internetowej  Sklepu.

 8. W przypadku zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu wypełnienie i przesłanie przez Klienta formularza Zamówienia stanowi przyjęcie oferty i prowadzi do zawarcia Umowy Sprzedaży. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje za pośrednictwem wiadomości wysłanej na wskazany adres e-mail.

 9. Warunkiem złożenia Zamówienia drogą telefoniczną jest wyrażenie zgody na nagrywanie rozmowy oraz akceptacja Regulaminu. Nagrania rozmów przechowywane są w formie elektronicznej przez Sprzedawcę w celu realizacji Zamówienia oraz w celach dowodowych.

 10. Zamówienia składane drogą telefoniczną, składa się pod numerami telefonu podanymi na Stronach Internetowych Sklepu.

 11. W przypadku złożenia Zamówienia drogą telefoniczną, Klient obowiązany jest:

  11.1.  podać pracownikowi sklepu niezbędne elementy Zamówienia, w tym w szczególności:

           11.1.1. zamawiany Produkt/Produkty (spośród dostępnych w Sklepie);

           11.1.2. ilość, wariant i kolor poszczególnych zamawianych Produktów;

           11.1.3. sposób dostawy i formę płatności;

           11.1.4. jeżeli Klient jest osobą fizyczną - swoje dane osobowe w zakresie odpowiadającym przewidzianemu dla Zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu

 12. Złożenie Zamówienia drogą telefoniczną wymaga wyrażenia przez Klienta zgody na nagrywanie rozmowy oraz potwierdzenie akceptacji Regulaminu. Klient może podać również adres e-mail, na który zostanie przesłana faktura elektroniczna oraz informacja o stanie Zamówienia.

 13. Klient ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w Zamówieniu.

 14. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnianie przez Sklep faktur drogą elektroniczną zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221), co jest równoznaczne z rezygnacją otrzymywania faktur w formie papierowej, co jednak nie wyłącza prawa Sklepu do wystawiania faktur w takiej formie. Klient może zrezygnować wystawiania i udostępniania faktur drogą elektroniczną zgłaszając takie żądanie Sklepowi za pośrednictwem wiadomości e-mail. Jeśli Klient podczas składania Zamówienia drogą telefoniczną nie podał adresu e-mail, faktura zostanie doręczona w formie papierowej. Faktury papierowe wysyłane są na adres do korespondencji podany podczas rejestracji, a w przypadku złożenia Zamówienia bez rejestracji lub złożenia Zamówienia w telefonicznie na adres wskazany podczas składania Zamówienia.

 
VI. ZASADY PŁATNOŚCI

 1.  Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy Produktu, formy płatności i sposobu dostawy, zgodnie z Regulaminem, ze wskazaniami dokonanymi w formularzu Zamówienia lub informacjami podanymi przez przyjmującego po stronie Sprzedawcy Zamówienie składane przez Klienta telefonicznie. Informacje dotyczące możliwych sposobów dostarczania produktów, ograniczeń dostarczania produktów oraz akceptowanych sposobach płatności znajdują się na stronach internetowych Sklepu.

 2. Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności w przypadku zamówień dokonywanych w Sklepie:

  a. PayPal (Polska, zagranica),

  b. płatność przelewem – na rachunek bankowy Sprzedawcy (Polska, zagranica),

  c. płatność za pobraniem – gotówką przy odbiorze produktu dla zamówień (Polska),

  d. płatność gotówką przy odbiorze osobistym (Polska)

  e. szybkie płatności online.

 3. Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności w przypadku zamówień składanych telefonicznie:

  a. płatność przelewem – na rachunek bankowy Sprzedawcy (Polska, zagranica),

  b. płatność za pobraniem – gotówką przy odbiorze produktu dla zamówień (Polska),

  c. płatność gotówką przy odbiorze osobistym (Polska)

 4. Realizacja Zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a Zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedawcy.

 5. W przypadku wyboru sposobu płatności określonego w pkt VI.2.a,b lub e, płatności należy dokonać na rachunek wskazany dla danego Zamówienia przez Sprzedawcę w trakcie dokonywania Zamówienia. W przypadku wyboru sposobu płatności określonego w pkt VI.2.a,b lub e, jeśli Klient nie dokona płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane.

 6. Sprzedawca zastrzega, że niektóre formy płatności mogą wiązać się z poniesieniem dodatkowych opłat w wysokości wynikających z cenników i/lub regulaminów operatorów i/lub podmiotów obsługujących tych realizację płatności.

 VII. DOSTAWA PRODUKTÓW

 1. Dostawa Produktów może nastąpić na terytorium Polski, a w przypadku gdy jest to wyraźnie wskazane przy konkretnym Produkcie także w innym państwie np. jednym z państw Unii Europejskiej.

 2. Z uwagi na rotację stanów magazynowych, Sprzedawca zastrzega możliwość wystąpienia niedostępności części lub całości Produktów (jak również części lub całości Produktów o parametrach zdefiniowanych przez Klienta) objętych Zamówieniem. W takiej sytuacji 3. Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu  uzgodnienia późniejszego terminu realizacji Zamówienia, częściowej realizacji Zamówienia lub anulowania Zamówienia.

 3. Zamówione Produkty są dostarczane na adres wskazany w formularzu Zamówienia.

 4. W przypadku większych Zamówień, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI, REKLAMACJE

 1.  Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 2.  Wada fizyczna polega na niezgodności Produktu sprzedanego z Umową Sprzedaży. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową Sprzedaży, jeżeli:

  2.1. nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

  2.2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

  2.3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

  2.4. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

 3.  Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego Produktu przez Sprzedawcę. Reklamację Klient składa:

  3.1. w formie pisemnego oświadczenia reklamacyjnego przesłanego na adres korespondencyjny Sprzedawcy, lub

  3.2. w formie wiadomości e-mail, przesłanej na adres: reklamacje@sniezka.com, lub

  3.3. przy wykorzystaniu funkcjonalności stron internetowej pozycjonowanej pod adresem: http://reklamacje.sniezka.pl/

 4. W celu złożenia reklamacji Klient powinien odesłać wadliwy Produkt przesyłką pocztową lub dostarczyć osobiście pod adres: Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” Spółka Akcyjna, Dział Obsługi Klienta, ul. Dębicka 44, 39 – 207 Brzeźnica.

 5. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 6. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę Klient powinien dostarczyć reklamowany Produkt lub Produkty wraz z dowodem zakupu tego Produktu (Produktów) bezpośrednio lub za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera do Sprzedawcy i opisem reklamacji.

 7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca niezwłocznie wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany Produktu, usunięcia wady Produktu lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci należność za wadliwy Produkt niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 8. Klient nabywający Produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego Produktu.


IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI, JEŻELI ZOSTANIE UDZIELONA NA KONKRETNY PRODUKT

 1. Niektóre produkty sprzedawane przez Spółkę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta.

 2. Uprawnienia z tytułu gwarancji określa treść gwarancji oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. Treść gwarancji dostępna jest pod adresem www.vidaron.pl/file/products/Warunki_Gwarancji_VIDARON_Lakierobejca_Super_Wydajna.pdf oraz www.vidaron.pl/file/products/Warunki_Gwarancji_VIDARON_Lakierobejca_Ultra_Trwala.pdf

 3. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

 4. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.


X. UPRAWNIENIA KONSUMENTA I OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej w Sklepie w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny o ile taka Umowa Sprzedaży stanowi umowę zawartą poza lokalem przedsiębiorstwa lub umowę zawartą na odległość w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).

 2. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej w Sklepie nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  2.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  2.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  2.4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  2.5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  2.6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 3. W celu odstąpienia należy złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może być:

  3.1. Sporządzone w formie elektronicznej i wysłane drogą elektroniczną (za pośrednictwem poczty e-mail) na adres: sklep@vidaron.pl

 4. Dla zachowania terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego w ust. 1.

 5. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży drogą elektroniczną, Sprzedawca potwierdzi niezwłocznie otrzymanie oświadczania o odstąpieniu, przesyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektroniczny e-mail na adres Konsumenta.

 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle produkt przed upływem 14 dniowego terminu na adres Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” Spółka Akcyjna, Dział Obsługi Klienta, ul. Dębicka 44, 39 – 207 Brzeźnica

 7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi uiszczone przez niego płatności w związku z Umową Sprzedaży, za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia Produktu innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. bezpośrednie koszty zwrotu Produktu ponosi Konsument.

 8. Sprzedawca informuje Konsumentów o wzorze formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zawartym w załączniku Nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).

 9. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 11. Odsyłany Produkt nie może nosić śladów używania.

 12. W przypadku składania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w formie pisemnej, Konsument w celu usprawnienia realizacji zwrotu ceny za Produkt może dołączyć kopię dowodu zakupu Produktu do oświadczenia, a w przypadku przesyłania formularza o odstąpieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail – czytelny skan lub zdjęcie dowodu zakupu.


 XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą Fabryka Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. z siedzibą 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23, woj. mazowieckie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060537.

 2. W celu realizacji umowy sprzedaży Sprzedawca będzie przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe Klientów: imię/imiona i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, login Klienta (opcjonalnie); numer identyfikacyjny klienta (opcjonalnie); dane rozliczeniowe dotyczące zawieranej transakcji, dane do wystawiania faktur VAT (opcjonalnie), adres IP (Internet Protocol).

 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niepodanie może uniemożliwiać świadczenie przez Spółkę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 4. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania Umów Sprzedaży Produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie.

 5. Dostęp do danych osobowych posiada administrator danych oraz pracownicy lub podmioty współpracujące z administratorem danych, którym powierzył on przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych z nimi umów, uczestniczący w przetwarzaniu danych osobowych, w celach wskazanych w Regulaminie.

 6. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jeśli są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe albo ich usunięcia jeśli są zbędne dla celu, dla którego zostały zebrane.

 7. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie błędnych, nieprawidłowych, niezgodnych z prawdą danych osobowych.

 XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia 2017 r.

 2. W razie zaistnienia sporu Konsument może, według swojego wyboru, bądź skierować wniosek o mediację, bądź wytoczyć powództwo przeciwko Sprzedawcy przed właściwy sąd powszechny.

 3. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym Konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 4. Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności wynikających ze zmiany obowiązującego prawa.

 5. Zmiana Regulaminu następuje poprzez ogłoszenie zmienionej treści Regulaminu na Stronie Internetowej oraz poinformowanie Klienta o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. Regulamin wchodzi w życie wobec Klientów korzystających z usług opisanych w Regulaminie w terminie 30 dni od jego ogłoszenia i poinformowania Klienta o zmianie Regulaminu, o ile umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług opisanych w Regulaminie nie zostanie w tym czasie rozwiązana.

 6. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą jego wejścia w życie. W przypadku takich Zamówień zastosowanie ma Regulamin w wersji obowiązującej w dniu złożenia zamówienia.


Załącznik - Wzór formularza odstąpienia od umowy przez konsumenta